Thursday, November 28, 2013

Black Friday 2013


Yeezus Tour, American Airlines Arena, Miami, Florida